Behandling af personoplysninger

Selskabet er dataansvarlig i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at Selskabet afgør til hvilke(t) formål, og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Selskabet erklærer, at behandling af  personoplysninger vedrørende investorer sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Selskabet indsamler og behandler de ovennævnte oplysninger udelukkende til brug for tegning af aktier i Selskabet og øvrige tjenesteydelser relateret hertil. De indsamlede oplysninger vil ikke blive videregivet eller udleveret med mindre Selskabet er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når der foreligger udtrykkeligt samtykke. Videregivelse af personoplysninger mellem Selskabet og de dertil knyttede parter vil kun ske i begrænset omfang, og investor giver ved sin underskrift samtykke til, at der kan ske udveksling af de indhentede oplys- ninger. Ønsker investor indsigt i hvilke oplysninger som Selskaber har registreret, kan dette gøres ved at tage kontakt til Selskabet, Det kan koste et gebyr at få oplysningerne på skrift.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med Selskabets behandling af persondata. Disse rettigheder vil blive oplyst nedenfor.

Ønskes at gøre brug af nedennævnte rettigheder skal du rette henvendelse til Selskabet på e-mail: aidann@assurewealth.com.


Ret til at anmode om indsigt

Du har ret til at få Selskabets bekræftelse på om personoplysninger, vedrørende dig selv, behandles og i bekræftende fald har du adgang til indholdet af personoplysningerne. Derudover har du ret til en række yderligere oplysninger, herunder formålene med behandlingen, kategorier af personoplysninger osv.


Ret til berigtigelse

Du kan tillige få urigtige personoplysninger berigtiget uden unødig forsinkelse, og du har ret til at få fuldstæn- diggjort ufuldstændige personoplysninger.


Ret til sletning

Anmoder du herom, vil vi slette de personoplysninger, som vi behandler om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet behandlingsgrundlag, f.eks hvis vi er retligt forpligtet hertil, eller hvis behandlin- gen af personoplysninger fortsat er nødvendig, eksempelvis for opfyldelse af den indgåede aftale.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde eksempelvis, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, har du ret til at få begrænset dine personoplysninger. Dette indebærer, at dine personoplysninger, bortset fra opbevaring, alene behandles efter dit samtykke eller med henblik på et retskrav.


Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Selskabet til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.


Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling med henblik på direkte markedsføring. Gør du indsigelse mod sådan behandling, vil dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål. Hertil skal Selskabet gøre opmærksom på, at du tillige har adgang til at tilbagekalde dit samtykke.


Klageadgang

Hvis du er utilfreds eller uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på:

Datatilsynet
Borgergade 28., 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk


Opbevaringsperiode

Giver du dit samtykke til Selskabets behandling af dine personoplysninger, gemmer vi dine personoplysninger, så længe dette er påkrævet af loven, herunder som minimum i 5 år