POLITIK OM INTEGRATION AF BÆREDYGTIGHEDSRISICI

Indledning

Formålet med denne politik er at fastlægge de overordnede retningslinjer for AidanN ApS’ (”Selskabet eller FAIF’en”) integration af bæredygtighedsrisici i Selskabets investeringsbeslutningsproces i forbindelse med forvaltningen af alternative investeringsfonde (”AIF’er”) og formidlingen af oplysninger herom til Selskabets kunder. Denne politik er Selskabets overordnede regelsæt om integrationen af og oplysninger om bæredygtighedsrisici og har til formål at sikre, at Selskabet til enhver tid overholder gældende lovgivning samt driver ansvarlig virksomhed under hensyntagen til ansatte, kunder og investorer. Det er formålet med politikken at fastslå retningslinjer for, hvordan Selskabet ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling og respekt for internationale retningslinjer og konventioner. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (”ESG-forordningen”) og er udarbejdet under hensyntagen til Selskabets størrelse og organisation samt arten, omfanget og kompleksiteten af Selskabets forretninger.

Anvendelsesområde

Politikken er gældende for personale ansat i Selskabet, samt ansatte i andre dele af Selskabet, når de handler eller agerer på vegne af Selskabet og/eller indgår i kundeforhold med Selskabets kunder (dvs. AIF’er). Politikken er ligeledes gældende for Selskabets ledelse. Nærværende politik omhandler, hvor intet andet er nævnt, AidanN ApS, CVR-nr. 40125140, der er registreret af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FT-ID 23208). Politikken finder anvendelse for alle Selskabets investeringer, der foretages på vegne af AIF’en, og udgør det bagvedliggende fundament på tværs af investeringer.


Integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen

Det grundlæggende synspunkt bag denne politik er, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (”ESG”) kan have stor indvirkning på den enkelte virksomheds værdi og på langsigtede afkast. Derfor er det også centralt for Selskabet at integrere disse ESG-forhold i sin investeringsbeslutningsproces og anvende dem som indikator for vurderingen af en given virksomhed. På nuværende tidspunkt forvalter Selskabet én AIF, AidanN US Equities A/S (”AIF’en”). På vegne af AIF’en investerer Selskabet i aktier repræsenteret i S&P 500 og ETF’er, som repræsenterer S&P 500 indekset. Selskabets primære mål er at opnå absolut afkast baseret på S&P 500-aktier. Selskabets sekundære mål er at bevare kapital og derved sigte mod at give attraktiv risikojusteret afkast for investorer. Bærdygtighedsrisici vurderes af Selskabet, inden der træffes beslutning om investering. Selskabet vil bestræbe sig på og aktivt søge at undgå sådanne bæredygtighedsrisici. Det gælder i udvælgelsen af selskaber samt i den løbende overvågning og evaluering af investeringen. Selskabet ønsker at opnå størst muligt afkast af investeringerne, men ønsker samtidigt at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer eller med konventioner, som Danmark har tiltrådt. På den baggrund benytter Selskabet sig af eksklusion af virksomheder, som ikke lever op til Selskabets ESG-krav. Selskabet benytter S&P 500 ESG Exclusions II-indekset som screeningsmetode med henblik på at opnå de ovennævnte ønsker.


Identificering og imødegåelse af negative bæredygtighedsvirkninger

Selskabet identificerer og prioriterer de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer forud for beslutning om investering i en virksomhed. Selskabet benytter en AI-baseret hedgefond-strategi, som automatisk tager stilling til de vigtigste negative ESG-faktorer ved brug af screeningsmetoden, der er nævnt nedenfor. Herunder vil Selskabet identificere og ekskludere virksomheder, som kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Ved brug af S&P 500 ESG Exclusions II-indekset som screeningsmetode, screener Selskabet virksomheder for produktion af kontroversielle våben, civile skydevåben, tobak og termisk kul samt normbaseret screening, der følger de ti principper for FN’s Global Compact. Disse dækker menne­skerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, forretningsetik og antikorruption. Screeningen opdateres kvartalsvis og AIF’ens portefølje justeres i efterfølgende kvartal. I skemaet nedenfor er oplistet de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og metoden for at identificere og ekskludere virksomheder, der kunne have medføre sådanne negative indvirkninger.

Princip Ekslusion Kriterier (defineret af S&P Dow Jones Indices LLC) Specifikt filter
Princip 1
Manglende overholdelse af FNs Globale Compact principper [2]
FNGC- overtrædere
FNGC- overtrædere
Princip 2
Kontroversielle våben
Involveret i kontroversielle våben
(i) Intern produktion eller salg af kontroversielle våben(ii) Ultimativ holdingselskab ejer >10% af stemmerettighederne i det involverede selskab
Princip 3
Tobak
Tobaksproducenter
0% omsætningsgrænse
Princip 4
Termisk kul
Indtægter fra termiskkulekstraktion eller efterforskning eller fra elproduktion
(i) >25% indtægter fra termisk kulekstraktion (inklusive termisk kulminedrift og efterforskning)ii) >25% indtægter fra elproduktion
Princip 5
Civile skydevåben
Involveret i civile skydevåben
(i) Producerer og sælger håndvå­ben og overfaldsvåben til civile og militær / retshåndhævelse(ii) Virksomheder med >10% indtægter fra salg af håndvåben og angrebsvåben(iii) >10% af et selskabs stemme­rettigheder ejes af det involvere­de selskab

Oplysninger om bæredygtighedsrisici

AIF’en har ikke specifikt som mål at fremme af bæredygtighed eller bæredygtig investering. I det omfang Selskabets nye AIF’er under forvaltning har bæredygtig investering som sit mål, og der er angivet et indeks som referencebenchmark, medtager Selskabet i investeringsoplysningerne oplysninger om

  • hvordan det angivne indeks er tilpasset dette mål, og en redegørelse for, hvorfor og hvordan det angivne indeks, der er tilpasset dette mål, afviger fra et bredt markedsindeks.

I det omfang Selskabets AIF’er fremmer bæredygtige karakteristika, og forudsat at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, medtager Selskabet følgende i investeringsoplysningerne:

  • oplysninger om, hvordan de pågældende karakteristika opfyldes
  • hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika.

Fondsspecifik dokumentation giver flere detaljer om individuelle strategier, og kan findes på hjemmesiden. Selskabets eksklusionslister offentliggøres også på Selskabets hjemmeside. Det er vigtigt for Selskabet, at oplysningerne er klare, koncise og forståelige for Selskabets kunder.

 

Aflønningspolitikker og integration af bæredygtighedsrisici

Selskabet er i kraft af den nuværende registrering ikke direkte underlagt et krav om at udarbejde en skriftlig lønpolitik. Selskabet er dog bevidst om, at aflønning af medarbejdere samt ledelsesmedlemmer er centralt for at fremme bæredygtighed i Selskabets aktiviteter. I den forbindelse modtager ingen af Selskabets medarbejdere variabel aflønning. Selskabet modtager et fast honorar fra AIF’en, som anses at være markedskonform og har kun mulighed for at modtage performancetillæg, som er afledt af udviklingen af investeringer igennem AIF’en, som anført i pkt. 4 og pkt. 5 ovenfor.

 

Aktivt ejerskab

Grundet Selskabets størrelse, arten af aktiviteter samt AIF’ens investeringsstrategi, har det ikke de samme muligheder for at udøve aktivt ejerskab, engagement og investorsamarbejde som f.eks. gælder for større selskaber eller ved direkte investeringer udelukkende i aktier. I det omfang det er muligt, vil Selskabet bestræbe sig på at påvirke de selskaber, det investerer i, til at omstille sig i bæredygtigt regi. Herunder vil Selskabet bruge sin indflydelse i selskaberne til at påvirke deres ESG-faktorer positivt, både gennem dialog og udøvelse af stemmeret. Selskabet analyserer løbende i hvor høj grad, selskabernes aktiviteter passer overens med verdensmålene. Det er målet at øge adfærden i overensstemmelse med målene og reducere den adfærd, der ikke er i overensstemmelse med målene.

 

Ansvarlig forretningsskik

Selskabet forventes at udvise nødvendig omhu i arbejdet med samfundsansvar. Det gælder både i forhold til Selskabets egne aktiviteter og i forhold til Selskabets medarbejdere og forretningspartnere. Det er Selskabets grundforståelse, at korrekt håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold er afgørende for at nå FN’s verdensmål, og Selskabet gør derfor sit bedste for at integrere disse forhold i investeringsbeslutningsprocessen. Hver gang Selskabet vurderer risici og muligheder i forhold til investeringer, tager Selskabet ESG-principper i betragtning og søger at balancere investeringer på en forsvarlig måde. Dette giver både værdi for Selskabet som en ansvarlig finansiel virksomhed, for Selskabets kunder og bidrager til en sund global tilgang. Virksomhedens ansatte er forpligtede til at overholde Selskabets forretningsgange og politikker, herunder denne, hvilket er med til at sikre, at Selskabet som helhed kan forvente generel god opførsel og adfærd inden for de værdier, som ESG er udtryk for.